Salgsvilkår

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider
mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom
næringsdrivende og forbrukere.

Selger er

Husmorvikarsentret AS, Postboks 5501 Nidarvoll

7480 Trondheim

tel: 73 97 80 10

Org.nr: 975807053

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er bestilt.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten er utført.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved ved leveranse av tjenesten, eller senest siste dag av inneværende måned tjenesten er levert i. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering av tjenesten skjer etter avtale mellom kjøper og selger. 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan
kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom
fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

Er det levert en tjeneste  innenfor perioden, vil selger kreve betalt for den tjenesten som er levert.

Skulle du mot formodning ikke være fornøyd med tjenesten, må det tas kontakt innen rimelig tid slik at selger kan utbedre mangelen. Utbedring av mangelen skjer uten kostnad for kunde.

Spesielt ved fast vaskeavtale: hvis du ikke er fornøyd med tjenesten, kommer vi for å å utbedre mangelen. Er kunden fortsatt ikke fornøyd, står kunde fritt til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de
øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde
tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne
kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen
betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etterinkassoloven.

Selger står fritt til å avslutte fast avtale med umiddelbar virkning ved forhold som bryter med selgers retningslinjer og/eller lov angitt i arbeidsmiljøloven.

Klager rettes til selger innen rimelig tid.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23
400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kjøper kan si opp avtalen uten vederlag innen 3 dager etter bestilling, er det allerede levert en tjeneste, vil selger kreve betalt for det som er utført. 

Oppsigelsestid er 14 dager. Det er ikke mulig å avbestille tjenesten i oppsigelsestiden.

Ved oppmøte hvor service ikke kan utføres pga forhold hos oppdragsgiver vil det bli fakturert et gebyr på 549,-